Sprache / Jezik:

Mag. Dr. phil. Arno Wonisch

Prevodilac/Prevoditelj: povezuje ljude i jezike

Sparbersbachgasse 18
8010 Graz
Österreich/Austria
Austrija/Аустрија/Avstrija/Австрия/Австрија

Rođen sam u mjestu Bruck an der Mur (Štajerska), gd(j)e sam maturirao na Saveznoj realnoj gimnaziji. Nakon toga sam na Univerzitetu/Sveučilištu „Karl Franz/Franc“ u Grazu/Gracu studirao geografiju/zemljopis i slavistiku (ruski, bosanski, hrvatski, srpski i slovenski/slovenački jezik) te sam diplomirao 2000.

Potom sam nekoliko godina bio zaposlen na Institutu Ludwig-Boltzmann u Grazu, koji se bavi istraživanjem rata, gd(j)e sam uglavnom radio kao prevodilac/prevoditelj za razne jezike (među ostalim za ruski, bosanski, hrvatski, srpski, slovenski i bugarski). Od 2006. bio sam koordinator i doktorand u sklopu FWF-projekta (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – Fond za poticanje naučnog/znanstvenog istraživanja) pod naslovom „Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika“ (2006–2010) te sam radio kao predavač na Institutu za slavistiku Sveučilišta „Karl Franz/Franc“ u Grazu, gdje sam 2012. završio poslijediplomski studij s disertacijom koja se bavila zamjenicama u bosanskom, hrvatskom, crnogorskom i srpskom jeziku. Težišta mog istraživanja u prvom su redu doticala (i još uv(ij)ek dotiču) sinhronijski/sinkronijski i dijahronijski/dijakronijski pristup proučavanja slovenskih/slavenskih jezika, pri čemu se južno i istočnoslovenski/istočnoslavenski jezici nalaze u središtu mojih istraživačkih interesa. Moje primarne istraživačke aktivnosti mogu se opisati na sl(j)edeći način: poredbena lingvistička analiza s fokusom na južne i istočnoslovenske/istočnoslavenske jezike (djelimično/djelomično i zapadnoslovenske/zapadnoslavenske); dijahronijski/dijakronijski i sinhronijski/sinkronijski jezički/jezični kontakt; historija/povijest jezika i pisma; morfologija slovenskih/slavenskih jezika; jezička/jezična kategorija broja; tvorba r(ij)eči u slovenskim/slavenskim jezicima (član sam „Komisije za tvorbu r/ij/eči Međunarodnog slavističkog komiteta“); korpusna lingvistika; stilistika slovenskih/slavenskih jezika (član „Komisije za stilistiku Međunarodnog slavističkog komiteta“); poredbena analiza u odnosu između bosanskog, hrvatskog, crnogorskog i srpskog jezika s jedne strane te policentričnog n(j)emačkog jezika s druge strane.

Tokom/Tijekom c(ij)elog svog dosadašnjeg radnog v(ij)eka radio sam neprestano kao prevodilac/prevoditelj i tumač za razne jezike te se veselim što Vam sad mogu staviti na raspolaganje svoje stečeno znanje i svoju radost prigodom jezičkog/jezičnog posredovanja, obrade i pripreme pr(ij)evoda.


Lingvistički:

§  Znanje jezika

Mastery: n(j)emački (materinski/maternji jezik), bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski, ruski (C2)
Effective Operational Proficiency: bugarski, makedonski, slovenski/slovenački, engleski (C1)
Vantage: hebrejski (Ivrit), francuski, poljski, španjolski/španski (B2)
Threshold: slovački, češki, ukrajinski, arapski (B1)
Waystage: (i)talijanski, jidiš (A2)
Breakthrough: portugalski, rumun(j)ski, b(j)eloruski (A1)


Naučna:

  • Gostujuća predavanja

    Innsbruck (Austrija, 2008), Mostar (Bosna i Hercegovina, 2009), Maribor (Slovenija, 2009), Pula (Hrvatska, 2009), Travnik (Bosna i Hercegovina, 2009)
  • Referati na znanstvenim/naučnim skupovima od 2006. do 2018.: ukupno 55

 

Više detalja pogledajte u Moje publikacije.